Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten informatie over op welke manier De Groene Monteurs B.V. verantwoordelijk is voor de informatievoorziening op haar website. Leest u deze voorwaarden s.v.p. door voordat u gebruik maakt van onze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u onderstaande voorwaarden en alle onze overige voorwaarden waarnaar wordt verwezen en die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

 

Gebruik van deze website

De Groene Monteurs B.V. doet haar uiterste best om altijd juiste en correcte informatie op haar website te vermelden. Echter, kunnen wij geen garantie geven aangaande de accuraatheid en volledigheid van de inhoud. De website van De Groene Monteurs B.V. heeft als doel bezoekers van informatie te voorzien over haar diensten. Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder dit vooraf te melden.

 

Verwijzingen naar website van derden

De Groene Monteurs B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waar op haar website naar verwezen wordt. Links naar externe websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers. Houd er bij het openen van externe websites rekening mee dat De Groene Monteurs B.V. geen controle heeft op de inhoud ervan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, en afbeeldingen) zijn eigendom van De Groene Monteurs B.V. of zijn met toestemming van de betreffende partij opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Groene Monteurs B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende partij, tenzij anders aangegeven. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Online aanbiedingen

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van De Groene Monteurs B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Andere voorwaarden en/of bepalingen zullen nimmer worden geaccepteerd. Hier vindt u onze algemene voorwaarden, die u kunt inzien en opslaan.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

 

Wijzigingen

De Groene Monteurs B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.